OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 11 lutego 2019 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. 1  i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r  poz .1945) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami ) zawiadamia się , że na wniosek PSG sp. z o.o Oddział Gazowniczy w Kielcach w której imieniu występuje pełnomocnik pani Grażyna Stypa w dniu 30 stycznia 2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia Dn40x3,7 PE100-RC o długości 237,55 m

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej Miasta Ćmielowa  nr 2732, 2733, 2734, 2735

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.

                                         Burmistrz

                                                                                             /-/ Joanna Suska