Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2019

Burmistrza Ćmielowa z dnia: 19 lutego  2019 roku

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ) oraz uchwały Nr II/3/2018  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok  

Burmistrz Ćmielowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu: pomocy społecznej

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania w 2019 roku:

Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie: wsparcia organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów.

Nazwa zadania

Warunki realizacji

Termin realizacji

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w 2019r.

Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów

Pozyskiwanie żywności i jej przekazywanie dla osób najbardziej potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Miasta i Gminy Ćmielów

kwiecień  – grudzień 2019r.

 

8.000,00

 

II. Podmioty uprawnione do złożenia ofert:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.  których mowa w art.tutową w danej y wymienione w art.ystawienia)akresu 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. 

 

III. Sposób przygotowania oferty:

1.      Oferenci, o których mowa w rozdz. II składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa  w art. 14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450/, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300). 

2.    Ofertę należy wypełnić czytelnie. Wszystkie pola oferty muszą być uzupełnione. W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy oferenta winno zawierać sformułowanie „nie dotyczy” lub przekreślić pole,  a w przypadku pól liczbowych należy wpisać „0”.

3.    Oferta wraz z załącznikami winna być trwale spięta.

4.    Oferta musi obejmować całe zadanie.

5.    Do oferty należy załączyć:

a.      kopię aktualnego wyciągu  z właściwego  rejestru lub ewidencji

b.      kopię aktualnego statutu organizacji, lub umowy

c.      umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku oferty wspólnej;

d.      dokumenty upoważniające dane osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu);

e.      kserokopie kwalifikacji/uprawnień osób biorących udział w realizacji zadania, rekomendacje  i opinie  o zrealizowanych przez oferenta  projektach  jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadania.

Dokumenty składane w formie kopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

6.   Odrzuceniu podlegają oferty:

a) złożone po terminie składania ofert

b) złożone przez podmioty nie spełniające warunku opisanego w rozdziale II

c) nie spełniające  wymogów określonych w rozdziale IV ust. 9.

c)  nie spełniające warunku  określonego zadania, o którym mowa w rozdziale I.

7. Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie, a zawarte w niej informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, w szczególności w zakresie sposobu realizacji celów.

8. Oferenci wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winni przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

9. Burmistrz Ćmielowa zastrzega prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację danych zadań oraz terminów ich realizacji.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450)

2.      Warunkiem przekazania dotacji z budżetu gminy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Złożenie oferty nie  zobowiązuje  do przyznania dotacji.

3.      Umowa o dotację zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.

4.      Jeżeli z przyczyn leżących po stronie organizacji (w szczególności na skutek nie dostarczenia przez organizację wymaganych dokumentów, wyjaśnień itp.) umowa o dotację zostanie zawarta w terminie późniejszym, Burmistrz może przyznać dotację w wysokości niższej niż wskazana w ofercie - proporcjonalnie do okresu faktycznego wykonywania zleconego zadania.

5.      W uzasadnionych przypadkach, w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na dane zadanie. W takim przypadku środki przeznaczone przez Gminę Ćmielów na realizację zadania mogą zostać podzielone pomiędzy dwie lub więcej organizacji.

6.      Organizacja, której przyznano dotację w kwocie niższej niż wynikająca z treści oferty, może odstąpić od zawarcia umowy. W razie zawarcia umowy organizacja zapewnia udział środków własnych w kwocie pomniejszonej proporcjonalnie do przydzielonej kwoty dotacji lub na poziomie określonym w ofercie.

7.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Burmistrza Ćmielowa może odstąpić od realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.

8.      Od decyzji Burmistrza  w przedmiocie wyboru oferty nie przysługują żadne środki odwoławcze.

9.      Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wymagany udział środków finansowych własnych bądź pochodzących z innych źródeł bez uwzględniania wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków) – minimum 10% kosztu całkowitego zadania.

10.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztów zadania lub wycofać ofertę.

12.   Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną   ujawnione   nieznane   wcześniej   okoliczności   podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

13.   Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zakup gruntów i nieruchomości,

2) działalność polityczną lub religijną,

3) opłacanie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji, pokrycie odsetek za zwłokę w płatnościach, strat i długów,

4) pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć przed datą podpisania umowy,

 

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Miasta i Gminy Ćmielów.

2.      Zadanie winno być realizowane ze starannością, zgodnie z zawartymi umowami i złożonymi ofertami. Termin realizacji zadania podano w rozdziale I niniejszego ogłoszenia.

3.      Realizacja zadania winna być prowadzona z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

4.      Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

5.      Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania w terminie określonym w art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 450)

 

VI. Termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać/przesłać w terminie do 14 marca  2019 roku do godz. 12:00, adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów – sekretariat, pokój nr 15.

2. Liczy się data i godzina wpływu oferty do urzędu.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być następująco opisana: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14 marca 2019 roku o godz. 12:15 w pokoju nr 13 – sala narad i posiedzeń – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów. Otwarcie ofert jest jawne.

 

VII. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wybory ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni licząc od terminu składania ofert. Organizator w wyjątkowych sytuacjach może wydłużyć termin niezbędny do rozpatrzenia ofert potrzebny do konsultacji oczekiwanego od oferentów rezultatu zadania.

2. Oferty podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową zgodnie z rozdziałem XII uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok,

3. Komisja dokona rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie.

4. Komisja oceni formalnie i merytorycznie złożone oferty w konkursie na podstawie Karty Oceny Oferty, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia

5. Komisja Konkursowa może wzywać oferentów do uzupełnienia i korekty złożonych ofert w wyznaczonym przez Komisję terminie.

6.      Uzupełnieniu lub korekcie podlegają następujące braki formalne: niezłożenie załączników do oferty, brak podpisów w ofercie i na załącznikach, brak daty potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych w formie kserokopii, błędy pisarskie i rachunkowe.

7. Komisja Konkursowa:

a) dokona komisyjnego otwarcia ofert,

b) zweryfikuje oferty pod względem formalnym:

- oceni czy oferta została złożona w wymaganym terminie,

- oceni czy oferta została złożona na właściwym formularzu,

- oceni czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do złożenia  oferty,

- oceni czy oferta zawiera wymagane załączniki,

-  oceni czy oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby do tego upoważnione,

- oceni czy wymagany udział środków finansowych własnych bądź pochodzących z innych źródeł bez uwzględniania wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków) wynosi minimum 10% kosztu całkowitego zadania.

c)    oceni oferty pod kątem merytorycznym min:

- możliwość realizacji zadania przez oferenta  (w tym zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, doświadczenie w realizacji  zadań podobnego typu, posiadane opinie i rekomendacje) – 0-4pkt,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w szczególności kwalifikowalność kosztów, celowość i efektywność wydatków) – 0-4pkt,

- proponowana jakość wykonania zadania (w tym zakres planowanych działań, liczba osób objętych projektem, zakładane rezultaty realizacji zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie)-0-4pkt,

- planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w kosztach realizacji zadania oraz wnioskowanych środków  publicznych- 0-3pkt,

- planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków- 0-3pkt,

- rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych dotychczas środków  na realizację zadań publicznych  (dotychczasowa współpraca  z lokalnym samorządem) – 0-2pkt.

6. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.

7. Komisja Konkursowa, działa na podstawie Regulaminu Prac Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

8. Komisja sporządzi protokół zwięźle opisujący przebieg jej prac i zawierający opinie dotyczące poszczególnych ofert sporządzony wg. w/w kryteriów ze wskazaniem ofert najkorzystniejszych,

9. Komisja niezwłocznie przedłoży protokół Burmistrzowi Ćmielowa, który podejmuje ostateczną decyzję o wyborze ofert, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej. Wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia w którym upłynął termin na składanie ofert. Od decyzji  Burmistrza  nie przysługuje  odwołanie.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.cmielow.pl oraz na stronie podmiotowej urzędu: www.bip.cmielow.pl

11. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300) oraz ewentualne  dostosowanie  zakresu i kosztorysu zadania do wysokości  przyznanej dotacji jeżeli zajdzie taka konieczność.

 

VIII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju, zrealizowanych przez Gminę Ćmielów w roku bieżącym oraz w roku poprzednim.

W roku 2018 gmina Ćmielów przekazała dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie:

-  pomocy społecznej – 3.000,00zł.

- upowszechnianie  kultury  fizycznej i sportu -  360.000,00zł.

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 76.000,00zł. (ustawa o sporcie)

- turystyka i krajoznawstwo 3.333,21zł. (w ramach uproszczonej procedury art. 19a)

W bieżącym roku Gmina Ćmielów przyznała dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 115.000,00zł. (ustawa o sporcie).

W bieżącym roku Gmina Ćmielów nie zrealizowała  zadania z zakresu pomocy  społecznej.

 

IX. Postanowienia końcowe.

1.    Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony. Dotowany podmiot wykonujący zlecone zadanie zobowiązany będzie do: prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania; dostarczenia na wezwanie dotującego oryginałów dokumentów /faktur, rachunków, itp./ celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

2.    Informacji w sprawie konkursu udziela Romuald Wójcik, Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, pokój nr 11, tel./fax/15/ 8612018 w godzinach pracy urzędu, e-mail: inwestycje@cmielow.pl