Zarządzenie Nr  39/2019

Burmistrza Ćmielowa

z dnia 19 marca 2019 roku  

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506  z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 450) oraz zarządzenia nr 28/2019 Burmistrza Ćmielowa z dnia: 19 lutego  2019 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Ćmielów w zakresie: pomocy społecznej oraz powołania  Komisji Konkursowej  do zaopiniowania złożonych ofert, zarządzam, co następuje:

 

§1.

Przyznaję dotację w wysokości 8.000,00zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia: Świętokrzyski Bank Żywności ul. Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  na realizację w 2019 roku w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów, nazwa zadania publicznego: „Pozyskiwanie żywności i jej przekazywanie  dla osób  najbardziej potrzebujących, które znalazły się  w trudnej sytuacji życiowej z terenu Miasta i Gminy Ćmielów”

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Techniczno – Inwestycyjnego, a sprawy finansowe Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                                                                                                                                     /-/ Joanna Suska