Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro pn.: "Budowa placów zabaw"

post. nr     6/2019                                                                                            Ćmielów dn. 16/04/2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Budowa placów zabaw”

 

Gmina Ćmielów zaprasza do złożenia oferty cenowej w zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na budowę placów zabaw.

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów,  tel./fax. /15/ 8612018 e-mail: zamowienia@cmielow.pl

NIP: 661-21-64-776, REGON: 830409910, www.bip.cmielow.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30

 

II. Podstawa prowadzenia postępowania

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018, poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

- na stronie internetowej www.bip.cmielow.pl

 

III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw na trenie Gminy Ćmielów.

CPV: 37535200-9 Wyposażenie  placów zabaw, 45212140-9 Obiekty rekreacyjne; 45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw;

 

1) Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących części zamówienia:

a) część nr 1 „Budowa placu zabaw w miejscowości Stoki Stare”

W zakres rzeczowy części nr 1 wchodzi wykonanie placu zabaw w skład, którego wchodzi: dostawa i montaż zestawu zabawowego metalowego z wieżą i zjeżdżalnią. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

b) część nr 2 „Budowa placu zabaw w miejscowości Wólka Wojnowska”

W zakres rzeczowy części nr 2 wchodzi wykonanie placu zabaw w skład którego wchodzi: dostawa i montaż zestawu metalowego z pomostem wiszącym, zjeżdżalnią, ścianą wspinaczkową i liczydłem; dostawę i montaż  huśtawki ważka  oraz bujaka sprężynowego. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

c) część nr 3  Budowa placu zabaw w m. Jastków

W zakres rzeczowy części nr 3 wchodzi wykonanie placu zabaw w skład którego wchodzi:   bujak  sprężynowy,  huśtawka podwójna metalowa,  ławki z oparciem,  ławki  bez oparcia. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

d)  część nr 4  Doposażenie placu zabaw w Ćmielowie

W zakres rzeczowy części nr 4 wchodzi dostawa i montaż metalowej karuzeli  krzyżowej oraz piaskownicy o wymiarach min. 3,0m x 3,0m. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część zamówienia.

3. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać określone zadanie opisane w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w zapytaniu ofertowym. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekty, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz zapytanie ofertowe)  należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do zapytania ofertowego opisano  przedmiot zamówienia ze wskazaniem  określeń, oznaczeń, o których mowa w art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, należy  przyjąć, że wskazaniu takiemu  towarzyszy  określenie „lub równoważny”

Nazwy własne producentów produktów, urządzeń, wyposażenia, rozwiązań, lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów lub wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, służą one wyłącznie do określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno – użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu  rozwiązań i nie są obowiązujące. Należy je traktować jako propozycję projektanta. Nie są one wiążące dla Wykonawcy do przygotowania oferty. Wykonawca może zastosować urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych  odpowiadających  co najmniej parametrom materiałów i urządzeń  zaproponowanych  w dokumentacji  projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest  obowiązany  wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane  spełniają  wymagania określone  przez zamawiającego.

5. Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia powinny posiadać dokumenty potwierdzające  dopuszczenie do obrotu i stosowania  (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły  badań itp.) zgodnie z  przepisami prawa budowlanego. Przedmiot zamówienia dostarczony i zamontowany Zamawiającemu musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nie może posiadać znamion użytkowania, winien spełniać wszelkie wymogi norm i obowiązującym przepisom.

 

IV. Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do:  31 maja 2019 roku .

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1)      Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

2)      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)      Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert w wersji papierowej.

4)      Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Złożenie więcej niż jedną ofertę na daną część zamówienia  spowoduje  odrzucenie  wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

5)                  Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej na adres zamawiającego lub elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@cmielow.pl W nagłówku e-maila  należy wpisać ”oferta na budowę placów zabaw”.

6)                  Oferta składa w formie pisemnej winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów i opatrzone nazwą, adresem wykonawcy z dopiskiem oferta  na: "Budowę placów zabaw”

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia    26/04/2019r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w sekretariacie (Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów,  pok. Nr 15 lub przesłać  e-mailem na adres: zamowienia@cmielow.pl . Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty (wpływu do zamawiającego lub wpływu na serwer. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

2.Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT) w tym: cena netto, kwota podatku od towarów i usług (VAT).

3.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto  - 100%.

4.Cena  podana przez wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wartości należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo za wiążącą zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.

6. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  tj. koszt urządzeń, dostawy, montażu oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W cenie ofertowej wykonawca winien zawrzeć wszelkie koszty nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: koszty zabezpieczenia placu budowy, koszty przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  i przygotowania dokumentacji odbiorowej; koszty doprowadzenia nawierzchni terenu po zakończeniu budowy do stanu pierwotnego;  koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w skutek prowadzenia robót, koszt tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis  sposobu dokonania oceny ich spełniania: zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

 

IX. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować jednym kryterium  tj. cena ofertowa brutto – 100%.

2. Cena określona w ofercie wykonawcy będzie rozumiana, jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, tak aby obejmowała wszelkie koszty i składniki związane z  wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, koszty dostawy i montażu urządzeń, nasadzeń oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.

3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wymagania oraz przedstawi ofertę o najniższej cenie brutto.

4. W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.

5. Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienia postępowania (części zamówienia).

6. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli:

-                    zostanie złożona po terminie składania ofert,

-                    jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert,

 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Romuald Wójcik – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 11,  tel./fax. /15/ 8612018, e-mail: zamowienia@cmielow.pl w sprawie procedury

Paweł Cielecki  – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12,  tel./fax. /15/ 8612018 e-mail: zamowienia@cmielow.pl, w sprawie przedmiotu zamówienia

w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30, we wtorek od 8:00 do 16:00

Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując zapytania na ww. adres.  Treść zapytań oraz wyjaśnień zamawiającego publikowana jest stronie, gdzie opublikowano zapytanie ofertowe. 

XI. Istotne warunki zamówienia

1.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

2.       Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3.       W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.       Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

5.       Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie postępowania bez konieczności wyłonienia wykonawcy.

7.   Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

8.   Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

9.   Zamawiający może w toku badania oferty i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

10.   Decyzja o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną

 

XII. Warunki zmiany umowy

1.       Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych jak we wzorze umowy i/lub poniżej, w następujących przypadkach:

a)         zmiany, mające wpływ na realizację umowy,

b)        działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy,

c)         wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

d)        zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2.       W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin okresu przewidzianego na zakończenie realizacji dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności

 

XIII.  Wybór oferty

1.   Informacja o wyniku postępowania  upublicznia się  w taki sposób jak  zostało upublicznione  zapytanie ofertowe. Z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół.

2.   Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

 

XIV. Pozostałe informacje

1.Zamawiajaćy zastrzega  sobie prawo do unieważnienia postępowania  na każdym  jego etapie  bez podania przyczyny

2. Zamawiający dopuszcza  porozumiewanie się  z Wykonawcami  za pomocą e-maila (uzupełnienia, wyjaśnienia, poprawa oferty, treść zapytań, zawiadomienia o wyborze lub unieważnieniu). Każda ze stron na wezwanie drugiej potwierdza  ich otrzymanie. Dowód transmisji danych oznacza, ze wykonawca otrzymał  korespondencję. Zamawiający nie  ponosi odpowiedzialności za niesprawne  działanie  urządzeń Wykonawcy.

3. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu następujące dokumenty:

- kosztorys wykonania umowy wykonany metodą uproszczoną zgodnie i na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów tel./fax /15/ 8612018 e-mail: urzad@cmielow.pl ;

§     inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ćmielów  jest Pan Dariusz Padała, kontakt: inspektor@cbi24.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa placów zabaw” prowadzonym w zamówieniu publicznym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień  publicznych;

§     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania oraz instytucje dofinansujące przedmiot zamówienia oraz organy kontrolne 

§     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres  minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

§     obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

§     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§     posiada Pani/Pan:

-                     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-                     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

-                     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

-                     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§     nie przysługuje Pani/Panu:

-                     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-                     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-                     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XV. Załączniki:

a)  Formularz ofertowy – zał. Nr 1;

b) Wzór umowy– zał. Nr 2;

c) dokumentacja techniczna (projekty, przedmiary specyfikacje techniczne):

- dla części zamówienia nr 1 – załącznik nr 3a

- dla części zamówienia nr 2 – załącznik nr 3b

- dla części zamówienia nr 3 – załącznik nr 3c

- dla części zamówienia nr 4 – załącznik nr 3d

W/w załączniki dostępne są na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie oraz w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40.

Sporządził: Romuald Wójcik                                                                                                 

Ćmielów dn. 16/04/2019r.                                          

                                                                                                  ZATWIERDZAM:

 

     Joanna Suska

 

          Burmistrz Ćmielowa

 

               

Załączniki

zapytanie ofertowe (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (68.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3A część nr 1 (1.9MB) Zapisz dokument  
załącznik nr 3B część zam nr 2 (4.1MB) Zapisz dokument  
załącznik nr 3C część nr 3 (2MB) Zapisz dokument  
zalacznik nr 3D część nr 4 (21.3MB) Zapisz dokument  
pytania i odpowiedzi w post. (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie nr 2 treści zapytania ofertowego (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze (318.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o ponownym wyborze w cz. zam nr 4 (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Romuald Wójcik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Wójcik
Data wprowadzenia:2019-04-17 11:29:57
Opublikował:Romuald Wójcik
Data publikacji:2019-04-17 11:40:02
Ostatnia zmiana:2019-05-10 11:16:26
Ilość wyświetleń:390

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij