OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r poz .1945) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zmianami ) zawiadamia się , że na wniosek PSG sp. z o.o Oddział Gazowniczy w Kielcach w której imieniu występuje pełnomocnik pani Agnieszka Smolarczyk w dniu 30 stycznia 2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z miejscami planowanych włączeń PE dn 25 realizowanego na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej Miasta Ćmielowa nr 614, 611/1, 611/3, 611/2, 608/1, 608/2, 605/2, 379

w dniu 2019-04-14 została wydana decyzja znak UAN.6733.1.2018 Nr 4/2019

z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.