PROGRAM DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY tj. DOM KULTURY    im. W. GOMBROWICZA  W ĆMIELOWIE  NA LATA 2019 - 2026

Na podstawie art. 15 ust. 5a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U z 2018r. poz. 1983 z późn. zm. )

 

PROGRAM DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY, tj.  Domu Kultury im. W. Gombrowicza   w Ćmielowie  NA LATA  2019 - 2026

I.                     Misja.

Dom Kultury powinien być nowoczesną instytucją, która aktywuje, edukuje i integruje społeczność lokalną poprzez działania z zakresu kultury, sztuki i rekreacji.

II.                   Wizja

 Dom Kultury jest miejscem integracji środowiska lokalnego, w związku z czym będzie podejmował współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami z terenu gminy. Zadaniem Domu Kultury będzie inspirowanie społeczności, włączenie mieszkańców w działania, aby poczuli, że sami kształtują oblicze kultury w gminie. Wypracowanie cyklicznych imprez stanowiących wizytówkę gminy.

Dom Kultury ma stanowić ostoję dla osób, grup chcących się rozwijać. Będzie bazą pomysłów i warsztatem umożliwiającym realizację ciekawych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Ma być miejscem otwartym na oddolne inicjatywy

III. Cele

- Wzmocnienie integracji pomiędzy różnymi grupami społecznymi i wiekowymi.

- Zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze.

- Pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych na modernizację Domu Kultury

- diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego

- opracowanie i realizacja działań kulturalnych odpowiadających oczekiwaniom mieszkańców

-wspomaganie i tworzenie warunków do indywidualnych inicjatyw artystycznych i kulturotwórczych mieszkańców,

- zwiększanie środków budżetowych i pozabudżetowych poprzez udział w projektach, pozyskiwanie sponsorów.

- szkolenie kadry i podnoszenie jej kwalifikacji poprzez udział w warsztatach , szkoleniach, kursach.

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę folklor oraz rękodzielnictwo ludowe i artystyczne

-stwarzanie warunków do amatorskiego ruchu artystycznego , kół zainteresowań, sekcji i zespołów.

- organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw i plenerów artystycznych, konkursów.

- koordynowanie i organizowanie na terenie gminy imprez kulturalnych i rekreacyjno - wypoczynkowych

-współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Ćmielów

  

                                                                                                                     Wioletta Rogala - Mazur