Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie Burmistrza Ćmielowa z dnia 5 czerwca 2019 roku o naborze kandydatów na ławników na kadencje w latach 2020-2023.

Ogłoszenie

Burmistrza Ćmielowa

z dnia 5 czerwca 2019 roku

Uprzejmie informuję, że w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Opatowie i Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Ćmielowie o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencje w latach 2020-2023.

Do Sądu Rejonowego w Opatowie - w liczbie 1 ławnik .

Do Sądu Rejonowego w Sandomierzu - ogółem 1 ławnik ,w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – w liczbie 1 ławnik .

W Y B O R Y  Ł A W N I K Ó W

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019r. poz.52 z późn. zm.) przy zgłaszaniu kandydatów na ławników należy spełnić następujące wymogi.

Ławnikiem MOŻE BYĆ wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

8) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

Ławnikiem NIE MOGĄ BYĆ:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

4) adwokaci i aplikanci radcowscy

5) duchowni

6) żołnierze w czynnej służbie wojskowej

7) funkcjonariusze Służby Więziennej

8) radni rady gminy, powiatu i województwa

9) nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Prawo do zgłaszania Radzie Miejskiej w Ćmielowie kandydatów na ławników mają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Miejskiej w Ćmielowie zgodnie z art.162 § 1 wyżej cytowanej ustawy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku, na karcie zgłoszenia (wg. wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz.693)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłoszenia osoby( dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia)

2) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia)

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia)

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2217 oraz 2018r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika (dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia)

5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

6) w przypadku zgłaszania kandydata na ławnika przez co najmniej 50 obywateli gminy należy dołączyć listę osób zgłaszających kandydata, zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba wymieniona na liście jako pierwsza.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową , zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z kompletem dokumentów należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Ćmielowie pok. 5 na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 ( gdzie można pobrać druki) lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie z dopiskiem na kopercie : „kandydat na ławnika”( od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30- 15.30).

W związku z tym, że dni 29 i 30 czerwca 2019 roku są dniami wolnymi od pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ostatnim dniem zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z kompletem dokumentów jest piątek 28 czerwca 2019 roku do godziny 15.30.

Burmistrz Ćmielowa

/-/ Joanna Suska

Metadane

Źródło informacji:Joanna Suska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Emil Stan
Data wprowadzenia:2019-06-06 14:30:11
Opublikował:Emil Stan
Data publikacji:2019-06-06 14:34:21
Ostatnia zmiana:2019-06-06 14:34:38
Ilość wyświetleń:336

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij