INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2019 do 30. 06. 2019

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie  Nr  V/30/2019  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2019  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  27 951 237  zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 30 882 000  zł.

 

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  2 930 763  zł.

Plan przychodów wyniósł : 3 444 000  zł. , a plan rozchodów : 513 237 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:    800 000,00 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 2 644 000,00 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  II  kwartału  2019 r. , to jest do 30. 06. 2019  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 28 666 345,92 zł , z tego :

        - dochody bieżące :         26 310 246,32  zł.

        - dochody majątkowe  :    2 356 099, 60 zł.

       Dochody zostały wykonane  w wysokości  :  14 609 372,96 zł.  tj. w  50,96  % , z tego :

        - dochody bieżące :             13 974 884, 77  zł.

        - dochody majątkowe              634 488, 19  .

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 32 378 979,92  zł.  , z tego :

        - wydatki  bieżące :        26 166 670,92 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   6 212 309,00 zł.

       Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 13 438 347,53 zł. tj. w  41,50  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :                  12 561 412,22  zł.

        - wydatki  majątkowe  :                876 935,31  zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 3 712 634 ,00 zł.

  Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowa w wysokości :  1 171 025,43 .

   Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

   - plan : + 143 575,40 zł. ;  - wykonanie : + 1 413 472, 55 zł.

Plan  przychodów wynosi : 4 225 871 ,00  , a rozchodów :  513 237,00.

Wykonanie  przychodów wynosi : 1 281 871,55  zł. , a rozchodów :  243 134,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 720 102, 08 zł., z czego pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota :  70 102,08  . , kredyt długoterminowy w wysokości : 1 650 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 

Ćmielów, 2019. 07. 30.