WYBORY - REJESTR WYBORCÓW

 Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

1.      Miejsce załatwienia sprawy:

     Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów - Stanowisko   Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pokój nr 2

2.      Telefon: (15)8658806 lub (15)8612018 w.16

3.      Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku 7.30 -15.30

 

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Wpis do stałego rejestru wyborców danej gminy powoduje ujęcie w spisie wyborców w każdych kolejnych wyborach i referendach przeprowadzanych na obszarze tej gminy. Rejestr wyborców dzieli się na część A – obejmującą obywateli polskich i część B – obejmującą obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy  pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce. Do wniosku dołącza się:

1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

2) pisemną deklarację (patrz: deklaracja), w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten dotyczy również wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający dane, o których mowa wyżej, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.


Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi w celu wpisania do rejestru wyborców muszą złożyć odpowiedni wniosek urzędzie gminy Ćmielów. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały.
Do wniosku dołącza się:

1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Złożenie w wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w ostatnich dniach przed wyborami może, zatem w przypadku ewentualnej odmowy wpisania do rejestru wyborców, uniemożliwić rozpatrzenie skargi przed dniem głosowania.

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z miastem i gminą Ćmielów można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu  itp. Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a  deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie miasta i gminy Ćmielów może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy lub może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów.

 

 

Podstawa prawna

Pokaż

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 684).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2018 r. poz.2209).

Załączniki:

Zał. Nr 1 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Zał. Nr 2 Pisemna deklaracja

Zał. Nr 3 Oświadczenie wyborcy

Zał. Nr 4 Oświadczenie właściciela

Zał. Nr 5 Wniosek o udostępnienie

Zał. Nr 6 Wniosek o skreślenie z rejestru

Zał. Nr 7 Obowiązek informacyjny