Znak: I.271.10.2019                                                                                        Ćmielów dn. 05/12/2019r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.10.2019

 

        Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.10.2019 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów"

 

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej

    Zamawiający - Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.10.2019 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów" (Nr ogłoszenia w BZP: nr 620711-N-2019 z dnia 2019-11-12r.)

 

1. W postępowaniu wybrano ofertę:  nr 1 - złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  „FART BIS” Sp. z o.o. ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

 

2.Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto
w zł.

Otrzymana punktacja w kryterium:

Łączna ilość punktów

cena

waga 60%

częstotliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

waga 15%

Częstotliwość odbioru odpadów: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

waga 15%

Termin płatności za fakturę

waga 10%

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART BIS” Sp. z o.o. ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

986.763,60

60,00

15

15

10

100

2

„EKOM” Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

1.118.072,38

52,95

15

15

10

92,95

3

REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Hedy ps. Szary 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

1.169.704,80

50,61

15

15

10

90,61

3.Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: brak

4.Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w zakresie: brak

5. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

 

                                                                                                            Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                               /-/ Joanna Suska