W dniu 30 grudnia 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 5 grudnia 2019r.

5 . Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

12. Wolne wnioski i sprawy różne.                                                                               

13. Zamknięcie obrad Sesji.