Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2/2020 o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro pn.: ,,Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Ćmielów"

            Ćmielów dn. 13/02/2020r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2/2020

o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro pn.: ,,Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Ćmielów

 

1.       Zamawiający: Gmina Ćmielów, z siedzibą w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 40, 27-440 Ćmielów, NIP: 661-21-64-776, REGON: 830409910, tel./fax. /15/ 8612018, e-mail: inwestycje@cmielow.pl

2.       Tryb udzielania zamówienia: zamówienie niniejsze jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, z uwagi na wartość, która nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. /Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm./

3.       Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych obiektów budowlanych (wskazanych przez Zamawiającego) z terenu miasta i gminy Ćmielów. Realizacja usługi będzie się odbywać na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Wykonawca będzie odpowiadał za:

a)       dostarczenie odpowiednich worków i opakowań do pakowania odpadów bezpośrednio do mieszkańców, od których odpady będą odbierane (wg listy przekazanej przez urząd);

b)      zabezpieczenie  odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (pakowanie),

c)       dokładne zważenie zapakowanych odpadów przy ich odbiorze z danej posesji;

d)      przygotowanie do transportu i załadunek,

e)       wydanie właścicielowi – użytkownikowi działki, z której odpady zostaną odebrane - dokumentu potwierdzającego wagę odebranych odpadów;

f)       przetransportowanie na składowisko odpadów niebezpiecznych zebranych odpadów z zachowaniem obowiązujących przepisów;

g)      przekazanie odpadów  na składowisko i okazanie się kartą przekazania odpadów na składowisko;

Przedmiot zamówienia  należy wykonać  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie  wytycznymi, normami i przepisami prawa.

CPV: 90650000-8 usługi usuwania azbestu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.       Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 30/11/2020r. Terminy poszczególnych odbiorów – w terminie do 20 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego

5. Wykonawca przystępujący do postępowania winien posiadać wpis do rejestru podmiotów transportujących odpady o kodzie 170605, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (tzw. baza BDO)

6. Wykaz dokumentów, jakie mają załączyć wykonawcy do oferty:

a)  uzupełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

7. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. Oferta wraz z załączonymi dokumentami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania zgodnie z aktem rejestracyjnym lub zawierać odpowiednie upoważnienia. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza pełną akceptację warunków zawartych we wzorze umowy.

Ofertę należy złożyć/przesłać: sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, lub e-mail: zamowienia@cmielow.pl. Na kopercie zawierającej ofertę lub w temacie  e-mail należy umieścić następujące informacje: „oferta na odbioru, transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Ćmielów”.

8. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena jednostkowa ofertowa będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

Rzeczywista wartość przedmiotu umowy będzie wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego.

9. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ofertowa brutto- 100%

10. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert: oferty należy złożyć/przesłać do dnia: 21/02/2020r. do godz. 12:00 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, e-mail: zamowienia@cmielow.pl

Oferty złożone/przesłane po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu. (liczy się data i godzina wpływu do urzędu lub na serwer)

Oferty zostaną otwarte/odczytane w dniu: 21/02/2020r. o godz. 12:15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów w pokoju nr 00 (parter)

11. Pozostałe informacje:

a) umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

b) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu: kopię aktualnej umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (kod odpadów 170605),

c) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

d) Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert

e) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie opublikowanie na stronie www.bip.cmielow.pl i na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie.

f) Warunki zmiany umowy zawarto we wzorze umowy.

12. Klauzula RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.. L. 2016 nr 119, s. 1 ze zm.) , zwanego dalej  „RODO” informuje, że:

- Administratorem Państwa danych jest Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów tel./fax /15/ 8612018 e-mail: urzad@cmielow.pl zwany dalej  „Administratorem” lub  „Zamawiającym” ;

- Administrator  wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może  Pani/Pan skontaktować  się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl; lub pisemnie, kierując  korespondencję  pod adres siedziby  Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego, opisanego w art. 2 pkt. 7a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”, na :  ,,Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Ćmielówzwanego  dalej „zamówieniem” prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

-  Pani/Pana dane  osobowe  będą przetwarzane  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędne  do wypełnienia  obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze  na mocy przepisów  ustawy  Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  oraz innych przepisów prawa.

- W związku  z przetwarzaniem  danych w celu, o których  mowa  w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych  osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są  współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp lub innych przepisów prawa

1). Administrator może przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych[1]

2)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. c. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres  co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie, a  jeżeli  zobowiązania  wskazane w ofercie i umowie  przekroczą  ww. przedział czasowy,  okres  przechowywania obejmuje ten  termin.  Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

3). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w

szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia[2]

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp[3] ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników[4]

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-  gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający  Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-  jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych  osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-  Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne  Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-  Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania –  do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są  nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

    - przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu[5], a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[6]

4). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO  – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

b)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c)  prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

5). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w tym wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia,

7). Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 ustawy Pzp informujemy iż:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane  dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania  lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień  umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio  pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

12. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

Andrzej Ciszewski – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 1,  tel./fax. /15/ 8612018 w sprawie przedmiotu zamówienia

Romuald Wójcik – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 11,  tel./fax. /15/ 8612018 w sprawie procedury

13. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej: www.bip.cmielow.pl i na tablicy ogłoszeń w UMiG w Ćmielowie.

14. Załączniki:

a) formularz ofertowy – zał. nr 1;

b) wzór umowy– zał. nr 2;

c) wzór umowy powierzenia  danych osobowych do przetwarzania – zał. nr 3.

W/w załączniki dostępne są na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie oraz w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40.

Sporządził: Romuald Wójcik                                                                                                 

Ćmielów dn. 13/02/2020r.                                                                  Zatwierdził:

 

   Burmistrz Ćmielowa

 

   /-/ Joanna Suska

 

                                                                                                  [1] W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

[2] Patrz art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.

[3] Patrz art. 8a ust. 3 ustawy Pzp

[4] Patrz art. 97 ust. 1b ustawy Pzp

[5] Patrz art. 8a ust. 4 ustawy Pzp

[6] Parz art. 96 ust. 3b ustawy Pzp

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (183.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 3 umowa powierzenia (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze w post. 2 2020 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Romuald Wójcik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Wójcik
Data wprowadzenia:2020-02-13 11:51:39
Opublikował:Romuald Wójcik
Data publikacji:2020-02-13 12:04:19
Ostatnia zmiana:2020-02-21 13:52:42
Ilość wyświetleń:230

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij