ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 2277) art. 18 ust. 1
 2. Uchwała Nr LII/298/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia  zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Ćmielów miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. poz.2097)
 3. Uchwała Nr LII/297/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. poz.2096)
 4. Uchwała Nr LII/299/2018  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych  (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. poz. 2098)

Przed wydaniem zezwolenia, na sprzedaż w placówce handlowej lub sprzedaż i podawanie w lokalu gastronomicznym, wniosek jest opiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Ćmielowie. Komisja w formie postanowienia, wydaje swoją opinię o zgodności usytuowania punktu sprzedaży z zasadami określonymi w w/w aktach prawnych.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami

 Załączniki*

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 3. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)

*Załączniki do akt winny być w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem została potwierdzona przez

 • notariusza,
 • albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem, doradcą podatkowym,
 • albo organ administracji publicznej, który wydał decyzję,
 • albo na żądanie strony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego sprawę, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

 Opłaty

Wysokość i zasady opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w art. 111 ust.2 i 5 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą odpowiednio:

 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu
 • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu

  Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

1)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -  opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3)            77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłat  można dokonać:

 • na rachunek bankowy: 35 9423 0000 2002 0024 8037 0001

 Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

 Forma załatwienia sprawy

 1. Decyzja (zezwolenie)
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

 Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, przysługuje Stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
 2. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

 UWAGI

Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

 

 

Załączniki