Symbol:
DM.824

Wydział:
Inspektor d/s obsługi organów gminy

Podstawa prawna:
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.( Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) w raz z aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz 1817 z późn. zm.)oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego , wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.Nr 156 poz.1828). Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 04 marca 2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem.


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku mieszkaniowego winna być wydana w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Dodatek przyznawany jest decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Uwagi:
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Zgodnie z art.7, ust8 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Dokumenty
  • Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z wydatkami potwierdzonymi u administratora-zarządcy

  • Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego

  • Zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

  • Oświadczenie o stanie majątkowym

  • wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Wydziału Architektury i Budownictwa potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków (za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości płynnych i stałych).