Symbol:
Rżl.6181

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym(tekst jednolity Dz. U. z 2006r.Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami).

Opłaty:
Zwolnione z opłaty

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni oraz udzielanie informacji doraźnie w miarę potrzeb

Jednostka odpowiadająca:
podinpektor ds. rolnictwa

Tryb odwoławczy:
Przysługuje wniesienie odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi:
Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika. Warunki, które muszą być spełnione aby zwolnienie mogło przysługiwać: -zaprzestanie uprawy roślin, - nie wykorzystywanie gruntu na cele pastwiskowe, - nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe, - utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
1.Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych z podatku rolnego nie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha -na okres nie dłuższy niż 3 lata.
2.Szczegółowe warunki zwolnienia i tryb postępowania od podatku rolnego gruntów rolnych ,na których zaprzestano produkcji rolnej określa Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr.XXVIII/216/2008


Dokumenty
  • Wniosek w sprawie zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej