Symbol:
GI 7430

Wydział:
Geodeta Gminny

Podstawa prawna:
Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 100, poz. 1086 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. nr 45, poz. 453) , art. 104 K.P.A.

Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)


Termin odpowiedzi:
Do 1 miesiąca od daty otrzymania operatu pomiarowego rozgraniczenia działek

Jednostka odpowiadająca:
Geodeta Gminny

Tryb odwoławczy:
Strona niezadowolona z przebiegu granicy, może żądać przekazania sprawy sądowi , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o rozgraniczeniu. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Uwagi:
1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.

2. W przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z ustalenia przebieg u granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji przekazania sprawy sądowi.

3. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji Wójt Gminy umarza postępowanie administracyjne i przekazuję sprawę do rozpatrzenia sądowi.

4. W przypadku zawarcia ugody upoważniony geodeta sporządza akt ugody, który posiada moc ugody sądowej.


Dokumenty
  • Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego - załącznik Nr 1

  • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

  • Wypisy z rejestru gruntów dotyczące rozgraniczanych nieruchomości

  • Mapa ewidencyjna

  • Zgoda geodety uprawnionego podejmującego się wykonania rozgraniczenia