Symbol:
G.7230

Wydział:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).

Opłaty:
Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, zawarte są w Uchwale Nr XXI/130/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy
Jednostka odpowiadająca:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Wniosek powinien być złożony z miesięcznym wyprzedzeniem.
Zezwolenia Burmistrza wymaga zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczy to w szczególności:
1)prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub
podziemnych,
2)włączenia pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza
pasem drogowym,
3)wydzielenia części pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych
użytkowników,
4)umieszczania reklam w pasie drogowym,
5)innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu
drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa
drogowego.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów

  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

  • Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego

  • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. l, należy dołączyć dodatkowo: 1)ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu; 2)oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

  • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. l, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności: 1)projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 2)harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.