Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie

Adres:

 Rynek 50

 27-440 Ćmielów

tel/fax (15) 861 20 79

e-mail: siocmielow@poczta.onet.pl

REGON: 366035816

Godziny pracy :

poniedziałek-piątek: od godz. 7:00 do godz. 15:00 ,

Dyrektor-mgr Tomasz Neyman

Cel i zakres działania  Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie zapewnia obsługę administracyjną i finansową wymienionym jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, zwanymi dalej jednostkami obsługiwanymi:

1) Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie;

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego  w Ćmielowie;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej;

 

 Do zakresu działania Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie należy:

 

1.            Prowadzenie rachunkowości: prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;

2.            Prowadzenie obsługi kasowej i bankowej jednostek;

3.            Sporządzanie i organizowanie wypłat dla pracowników obsługiwanych jednostek, potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników, zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach oraz dokonywanie rocznego rozliczenia, prowadzenie rozliczenia składek ZUS wraz z dokumentacją, sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno- rentowych pracowników obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na wniosek pracownika;

4.            Sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań finansowych, funduszu płac i zatrudnienia i innych wymaganych przepisami prawa we współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych;

5.            Prowadzenie akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych;

6.            Prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i przedszkola;

7.            Przygotowywanie informacji o realizacji zadań oświatowych gminy;

8.            Wykonywanie zadań związanych z ustaleniem planu sieci szkół i przedszkoli, ich zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją;

9.            Weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych;

10.          Koordynacja i organizacja dowozu uczniów, w tym także niepełnosprawnych do właściwych placówek oraz rozliczenia finansowe w tym zakresie

11.          Obsługa finansowo - księgowa wspólnej działalności socjalnej dla wszystkich pracowników szkół podstawowych, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych ,

12.          Obsługa finansowo - księgowa  kasy zapomogowo - pożyczkowej dla wszystkich pracowników szkół podstawowych, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowo- wychowawczych.

13.          Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

14.          Prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku nauki:

15.          Wykonywanie zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowej

w tym prowadzenie bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 5, 6 Ustawy z dnia 19.02.2004r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z późn. zm.) określonych dla gmin i jednostek samorządu terytorialnego,

16.          Wykonywanie zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów,

17.          Prowadzenie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej lub niepublicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną w tym prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń oraz naliczanie kwot dotacji dla placówki,

18.          Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym realizowanie zadań doskonalenia o zasięgu gminnym, gromadzenie dokumentacji związanej z finansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli,

19.          przygotowywanie projektów aktów prawnych tj. m.in. uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Ćmielowa dotyczących spraw oświatowych;

20.          realizacja polityki oświatowej na terenie Gminy oraz podstawowych kierunków rozwoju szkół;

21.          Obsługa administracyjno- biurowa prac komisji:

a.            do spraw opiniowania wniosków o nagrodę burmistrza.

b.            konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

c.            do spraw przydziału mieszkań z zasobu gminy, znajdujących się w budynkach szkolnych,

22.          Współpraca z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w zakresie organizowania nauczania indywidualnego uczniów zgodnie z art. 71b ust. 5c ustawy o systemie oświaty.

23.          Prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi do lat 3

24.          Inne zadania obsługi finansowo - księgowej oraz administracyjnej nie wymienione wyżej, a wynikające z bieżących potrzeb.