obrazek

 

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie informuje mieszkańców, że w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. będzie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. z dnia
4 marca 2010r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2010r., Nr 47, poz. 277).

Cel:

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także
o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach
i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych. 

Kogo obejmie spis:

Spis obejmie:

  • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach
    i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  • mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
  • osoby niemające miejsca zamieszkania

Obowiązek udzielania odpowiedzi:

Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3.

Metody spisu

Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Spis będzie realizowany metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym
(art. 5 ust. 1 ustawy), w następującej kolejności:

-          pobranie danych z systemów informacyjnych,

-          samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych
z systemów informacyjnych; trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca,

-          wywiad telefoniczny przeprowadzony przez ankietera statystycznego; trwa w dniach
od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r.

-          wywiad przeprowadzony przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego.

Pamiętajmy!

Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem
i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011.

Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysiężony.

Informacje zbierane w trakcie wywiadu będą wprowadzane bezpośrednio do urządzenia przenośnego, w które będą wyposażeni rachmistrzowie i niezwłocznie przekazywane do bazy danych GUS.

Informacje na podstawie strony www.stat.gov.pl