Dom Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie

27-440 Ćmielów, ul. Rynek 50

tel. 15 861-21-08

tel./fax 15 861-60-10

 

Godziny urzędowania od 8.00 do 20.00

 

Dyrektor: Wioletta Rogala - Mazur 

 

Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest gmina Ćmielów. Dom Kultury posiada osobowość prawną wpisaną do księgi rejestrowej instytucji upowszechniania kultury Urzędu Miasta i Gminy pod numerem 1.

Nadzór nad organizacją i działalnością Domu Kultury sprawuje Burmistrz Ćmielowa.

Organizator zapewnia Domowi Kultury warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona

Terenem działania Domu Kultury jest gmina Ćmielów, a siedzibą instytucji jest Ćmielów, ul. Rynek 50.

Dom Kultury używa pieczątki podłużnej z napisem „Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie

Dom Kultury służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, opartej na wartościach uniwersalnych oraz ożywiania lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych.

Dom Kultury prowadzi wielowiekową działalność na podstawie własnego planu, uwzględniającego:

1.      Różnorodne aspekty aktywności kulturalnej mieszkańców gminy.

2.      Pełną autonomię inicjatyw indywidualnych i zespołowych w dziedzinie kultury.

3.      Wszechstronna pomoc i równość w rozwijaniu prezentacji publicznej swojego dorobku wszystkim podmiotom działającym aktywnie w sferze kultury.

 

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

4.      Rozpoznawanie i koordynacja inicjatyw kulturalnych.

5.      Organizowanie zespołowego uczestnictwa w gminnych imprezach kulturalnych.

6.      Prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej na terenie gminy.

7.      Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

8.      Popularyzacja książek i czytelnictwa.

 

Dom Kultury realizuje swoje zadania poprzez:

9.      Organizację wystaw, koncertów, wycieczek i spotkań autorskich.

10.  Organizację imprez rozrywkowych.

11.  Prowadzenie pracowni artystycznej dla dzieci i młodzieży.

12.  Tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych.

13.  Organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki.

14.  Organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali.

15.  Gromadzenie i prowadzenie księgozbioru i materiałów bibliotecznych.

16.  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz oraz w czytelni.

17.  Prowadzenie kina.

 

Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, w której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności:

18.  Wynajmowanie pomieszczeń na cele kulturalne, handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych, osób fizycznych i prawnych.

19.  Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych. Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie własnego planu, opracowanego zgodnie z możliwościami finansowymi organizatora na dany rok kalendarzowy oraz planu pracy, zatwierdzonego przez Burmistrza Ćmielowa, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy.

 

Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa Regulamin Organizacyjny wraz ze Schematem Organizacyjnym nadanym przez Dyrektora Instytucji i zatwierdzony przez Burmistrza Ćmielowa.

Domem Kultury kieruje dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

20.  Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Ćmielowa.

21.  Powołanie dyrektora może nastąpić także w drodze konkursu ogłoszonego przez organizatora.

22.  W Domu Kultury mogą być zatrudnieni pracownicy – specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Domu Kultury oraz księgowy.

23.  Pracowników Domu Kultury zatrudnia i zwalnia dyrektor instytucji.

 

Szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im obowiązków i spraw ustala dyrektor Domu Kultury.

Dyrektor i pracownicy Domu Kultury winni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenia dyrektora i pracowników Domu Kultury ustalane są na podstawie obowiązujących przepisów.

Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawę gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Dyrektor Domu Kultury opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, realizuje plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Plan działalności Domu Kultury zawiera: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

Dom Kultury finansowany jest z budżetu gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł.

Dom Kultury zarządza powierzonym majątkiem w celu realizacji zadań statutowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Dom Kultury może pobierać opłaty za:

§    bilety wstępu na imprezy kulturalne, przedstawienia, seanse filmowe,

§    naukę gry na instrumentach oraz kółko plastyczne, modelarskie i inne,

§    czynsze za wynajem lokali, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości od kontrahentów.

 

Dom Kultury tworzy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zmiana statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego stanowienia.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.