Obowiązek wpisu gospodarstw agroturystycznych do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).
Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.
W myśl ustawy o usługach turystycznych, agroturystykę zaliczamy do innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Terminem „ inne obiekty hotelarskie" określa się wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc przeznaczonych na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te muszą spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o  usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!
Ewidencja ta nie ma nic wspólnego z ewidencją działalności gospodarczej.
 
WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)
Podstawa prawna: art. 35 ust.338 ust.  3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. Nr 22, poz 2166).
1. Sprawę załatwia:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochorony Środowiska, Pan Ireneusz Bednaruk, pok. Nr.1 tel. 15/8612018 wew.14
e-mail:
rolnictwo@cmielow.pl
2. Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).
Załączniki:
1.Karta informacyjna obiektu
2. Wykaz minimalnych wymagań obiektu
3. Karta ewidencyjna obiektu
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:
- kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny
- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Informacje na temat opłat:
- wpis do ewidencji nie podlega opłatom
- wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji - 17zł
Opłaty można dokonać na konto urzędu.
Forma załatwienia: wpis do ewidencji

Przewidywany termin załatwienia:
Do 14 dni od daty otrzymania wniosku

Uwagi
1. Na terenie Gminy Ćmielów  ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Burmistrz Miasta i  Gminy Ćmielów.
2.Dokumentację należy złożyć:
- w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, ul.Ostrowiecka 40,27-440 Ćmielów 
lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Miasta i Gminy o następujących zmianach:
- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.