Gmina Ćmielów leży na Wyżynie Kielecko-San-domierskiej, w dorzeczu rzeki Kamiennej. W jej skład wchodzą24 sołectwa i miasto Ćmielów. Pierwsze historyczne wzmianki o Ćmielowie pocho­dząz XIV w. Pod koniec XV w. kanclerz Jakub Szydłowiecki rozbudowałzamek i postarałsięo przy­wilej lokacyjny, który miasto otrzymało w 1505 roku. Dzisiaj gmina Ćmielów należy do prężnie rozwija­jących się. Duży nacisk kładzie sięna rozwój tury­styki i wykorzystanie walorów przyrodniczych na tych terenach. W dorzeczu Kamiennej wybudowa­no zbiornik wodny retencyjny. Umożliwia on roz­wój turystyki i organizowanie np. wędrówek pie­szych i konnych, wędkowania czy spływów kaja­kowych. Planowana jest teżbudowa przystani wraz z wypożyczalniąsprzętu wodnego. Aktywny wy­poczynek umożliwia mieszkańcom Ćmielowa i są­siednich gmin także stadion w Ćmielowie, usytu­owany w ładnym leśnym kompleksie.

W gminie warte zwiedzenia są:

- kościółWniebowzięcia Najświętszej Marii Pan­ny z XIV w. wraz z dzwonnicąkościelnąz XVIII w.

- kaplica cmentarna z 1835 r.

- najstarsza figura w Ćmielowie z 1704 r.

- św. Flo­rian (patron strażaków)

- kompleks zamkowy położony w rozlewiskach
rzeki Kamienna z XIV wieku. Dzieje zamku zwią-­
zane sąz historiąmiasta i jego właścicielami

- w miejscowości Ruda Kościelna godny uwagi
z 1766 r. kościółdrewniany z dzwonnicąoraz po­
chodzący z XVIII w. zespółdworski otoczony sta-­
rodrzewem parkowym sadzonym w XVIII w. Obec-­
nie dwór użytkowany jest jako szkoła i schronisko
młodzieżowe

- przylegający do parku kompleks dawnej gorzel­
ni pochodzącej z początku XX w.

- w miejscowości Wiktoryn - legendarne źródełko
uzdrowiskowe. Znajduje sięna leśnej drodze ocem-
browana studzienka z uzdrowicielskąwodąprzy­
wracającąwzrok.

- malowniczo położona wieś Pogórze i jej skały mogą być atrakcją dla miłośników górskich wspinaczek.

- w m. Smyków zapraszamy do bazy hotelowo-gastronomicznej, położonej wśród skał, lasów i rzek.

- najstarsze w Polsce Zakłady Porcelany:

1. Fabryka Porcelany „AS”

2. Zakłady Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o.