Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
        Dane teleadresowe (1)
    Godziny pracy (1)
    Struktura Organizacyjna (1)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada Miejska (0)
        Skład Rady 2002-2006r. (1)
        Skład Rady 2006-2010r. (1)
        Skład Rady 2010-2014r. (1)
        Skład Rady 2015-2018r. (1)
        Komisje (0)
            Komisja Statutowa (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Budżetu i Finansów (1)
            Komisja Kultury,Oświaty,Zdrowia,Sportu (1)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego (1)
            Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (1)
        Przewodniczący Rady (1)
            Ogłoszenia Przewodniczacego Rady (0)
        Zastepca Przewodniczacego Rady (1)
    Zastępca Burmistrza (1)
    Sekretarz Miasta i Gminy (1)
    Skarbnik Miasta i Gminy (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej (1)
        Oświata (1)
            Przedszkola (1)
            Szkoły Podstawowe (2)
            Gimnazja (2)
            Dotacje oświatowe (1)
        Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie (1)
        Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie (1)
    Instytucje kultury (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (3)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Przetargi (0)
        Otwarte (15)
        Zamknięte (0)
        Roztrzygnięte (34)
        Unieważnione (13)
        Zamówienia do 30 000 euro (9)
        Z wolnej ręki (1)
        Nieruchomości (89)
        Plan postępowań (2)

Urząd Miasta i Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
        Referat Ksiegowosci Budżetowej (1)
        Referat Podatkowy (1)
        Referat ds. Rolnictwa i ochrony środowiska (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Samodzielne stanowiska (0)
            Stanowisko ds. techniczno - kancelaryjnych (obsługa sekretariatu) (1)
            Stanowisko ds. kadrowych i ogólnoorganizacyjnych (1)
            Obsługa organów gminy (1)
            Radca prawny (1)
            Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami (1)
            Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej (1)
            Stanowisko ds. Administracji Bezpieczeństwa Informacji/Informatyk (1)
            Zastępca Kierownika USC (1)
            Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (1)
        Referat Techniczno - Inwestycyjny (1)
        Stanowiska pomocnicze (2)
    Załatwianie spraw - PODATKI 2018 (0)
        Akta stanu cywilnego (18)
        Alkohol - zezwolenia (1)
        Budowa - procedury (5)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Dofinansowania (1)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Dowody osobiste (1)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (1)
        Działalność gospodarcza (1)
        Ewidencja ludności (4)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
        Grunty - rolne (1)
        Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
        Lokal - sprzedaż (1)
        Lokal - zamiana (0)
        Lokale mieszkalne (0)
        Medale za pożycie małżeńskie (1)
        Nieruchomości - opłata adicencka (1)
        Nieruchomości - nadanie numeru (1)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Nieruchomości - zamiana (0)
        Ochrona środowiska (5)
        Pas drogowy (1)
        Informacja dla rolników - zwrot podatku akcyzowego (4)
        Podatek od nieruchomości (10)
        Podatek od środków transportu (10)
        Podatek rolny (10)
        Podatek leśny (10)
        Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych (1)
        Psy ras agresywnych (1)
        Rolnictwo (2)
        Skargi i wnioski (1)
        Targowisko - opłata (1)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (2)
        Własność - przekształcenia (5)
        Zameldowanie/Wymeldowanie - procedury (6)
        Zgon - rejestracja (1)
        Wybory (4)
        Zaświadczenia (1)
        Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie (1)
        Świadczenia osobiste i rzeczowe w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. (1)
        Świadczenia osobiste i rzeczowe w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. (1)
        USC (2)
        Sprawy wojskowe (1)

Prawo lokalne
    Statut (3)
    Uchwały (0)
        Uchwały 2018 rok (36)
        Uchwały - wcześniejsze roczniki (0)
            Budżet (435)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (149)
            Planowanie przestrzenne (50)
            Podatki i opłaty lokalne (146)
            Pomoc społeczna (13)
            Sprawy organizacyjne (211)
            Wybory (11)
            Pozostałe (172)
    Regulaminy urzędu (13)
    Strategia rozwoju (3)
    Budżet (92)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (13)
    Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz ich zmiany (1)
    Inne (9)
    Zarzadzenia Burmistrza Ćmielowa (0)
        2018 rok (36)
        2017 rok (139)
        2016 rok (115)
        2015 rok (123)
        2014 rok (136)
        2013 rok (98)
        2012 rok (106)
        2011 rok (132)
        2010 rok (122)
        2009 rok (122)
        2008 rok (106)
        2007 rok (0)
            2007 rok (88)
        2006 rok (102)
        2005 rok (82)
        2004 rok (60)
        2003 rok (60)
    Protokoły pokontrolne (11)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów. (4)
    Ochrona środowiska (0)
        Decyzje środowiskowe (20)
        Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
            Kategorie (0)
                Ochrona powietrza (0)
                Ochrona wód (0)
                Ochrona powierzchni ziemi (0)
                Ochrona przed hałasem (0)
                Ochrona polami elektromagnetycznymi (0)
                Ochrona kopalni (0)
                Ochrona zwierząt oraz roślin (0)
                Inne (0)
                    2012 rok (0)
                        Decyzje środowiskowe (0)
                            Wnioski (4)
                            Raporty (2)
                            Postanowienia (8)
                            Decyzje (6)
                        Decyzje na usunięcie drzew (0)
                            Wnioski (1)
                            Decyzje (1)
                        Planowanie przestrzenne (0)
                    2013 rok (0)
                        Decyzje środowiskowe (0)
                            Decyzje (1)
                            Postanowienia (2)
                            Raporty (4)
                            Wnioski (2)
                        Decyzje na usunięcie drzew (0)
                            Karty typu A (5)
                            Karty typu B (5)
                        Planowanie przestrzenne (0)
                    2014 rok (0)
                        Decyzje środowiskowe (0)
                            Decyzje (5)
                            Postanowienia (3)
                            Raporty (5)
                            Wnioski (5)
                        Planowanie przestrzenne (2)
                    2015 rok (1)
                        Decyzje na usunięcie drzew (0)
                            Styczeń (2)
                        Decyzje środowiskowe (0)
                            Decyzje (1)
                            Postanowienia (1)
                    2016 rok (1)
                    2017 rok (1)
            Stare karty (0)
                Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji) (8)
                Karta typu B (decyzje i postanowienia) (13)
                Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów) (7)
                Karty typu D (polityki, strategie, plany lub programy) (9)
                Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) (3)
                Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko) (8)
            Karty (3)
        Ogłoszenia (127)
        Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2032 (1)
        Konsultacje projektu Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miast (1)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)
        Gospodarowanie odpadami komunalnymi (10)
        Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021 (1)
        Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
        Ocena jakości wody (18)
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (13)
    Archiwum zakładowe (1)
    Gminny Program Opieki Nad Bezdomnymi Zwierzętami (2)
    Gospodarstwo agroturystyczne (1)
    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)
    Wybory 2006 rok (3)
    Wybory uzupełniające (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (1)
    Wybory Prezydenckie 2010 rok. (1)
    Wybory Samorządowe 2010r. (4)
    Wybory Parlamentarne 2011 do Sejmu i Senatu RP (8)
    Wybory uzupełniające 2012 (2)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. (4)
    Wybory Uzupełniające do Senatu RP (7)
    Wybory Samorządowe 2014 r. (7)
    Konsultacje społeczne (10)
    Wybory Prezydenta RP (8)
    Referendum ogólnokrajowe (10)
    Wybory SEJM SENAT 2015 (12)
    Wybory uzupełniające 2017 (19)
    Księga Rejestrowa Instytucji Kultury (1)
    Fundusz Sołecki (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)
    Wybory Samorządowe 2018 r. (1)
    Zawiadomienia o terminach Sesji Rady Miejskiej oraz Komisji Stałych Rady (10)

Majątek Gminy
    Budynki (1)
    Budowle (1)
    Maszyny i urzadzenia (1)
    Środki transportu (1)

Oświadczenia majatkowe
    Oświadczenia majątkowe 2017 (29)
    Oświadczenia majątkowe 2016 (29)
    Oswiadczenia majatkowe 2015 (29)
    Oświadczenia majątkowe 2014 (29)
    Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018 (16)
    Oświadczenia majątkowe końca kadencji 2014 (16)
    Oświadczenia majątkowe 2013 (29)
    Oświadczenia majątkowe 2012 (29)
    Oświadczenia majątkowe 2011 (29)

Praca w urzędzie
    Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze (1)
    Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy (36)

Ogłoszenia
    Burmistrza Ćmielowa (212)
        Gminny Program Rewitalizacji (28)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (1)
    Wybory Do Izb Rolniczych (1)
    Oferty realizacji zadania publicznego (7)
    Petycje (7)
    Ponowne wykorzystrywanie informacji (0)

Redakcja serwisu
    Redakcja serwisu (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij