Kierownik  Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

Dawid Gawłowski     tel. 015 8612018 wew. 31, tel. 15 8658805 pokój Nr 6

    realizacje zadania wynikające z ustaw:

§     o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

§     z ustawy o gospodarce nieruchomościami

Inspektor ds. Geodezji – Patrycja Kryj tel. 015 8612283 wew. 19,  tel. 15 8658800  pokój Nr 6

Stanowisko ds. gospodarki odpadami Katarzyna Kaczmarska tel. 015 8612018 wew. 14, tel. 15 8658804   pokój Nr 1

Podinspektor ds.  ochrony środowiskaSylwia Andrzejewska  tel. 15 8612018 wew. 14, tel. 15 8658804 pokój Nr 1 prowadzi sprawy z zakresu:

-    o ochronie roślin uprawnych,

-   o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Państwowej inspekcji Weterynaryjnej,

-   sprawy wynikające z ustaw:

-    prawo wodne ( korzystanie z urządzeń, rozstrzyganie sporów, odprowadzanie ścieków,

-    sprawy ochrony przed powodzią,

-   sprawy opracowania i realizacji programu Ochrony Środowiska

-     z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska ( zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów)

Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa - Żaneta Karczewska tel. 15 8612018 wew. 14, tel. 15 8658804 pokój Nr 1