Stawki podatkowe na 2022r.

                      

Uchwalone przez Radę Miejską w Ćmielowie:

 Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022:

Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/176/2016 z dnia 18 listopada 2016

(Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2016r. poz. 3491)

 

-   budynki mieszkalne                                 -                          0,52    zł.

 

-   bud. związanie z działalnością                -                         20,40   zł.

 

-   bud. zw. z dział. - obrót mat. siewnym  -                         10,59   zł.

 

-   świadczenia zdrowotne                            -                        4,30     zł.

 

-   pozostałe budynki w tym zajęte na

    prowadzenie odpłatnej statutowej          -                         5,60     zł.

    dział. pożyt. publicznego -                                 

 

-   budowle                                                     -                          2%

 

 grunty:

-    grunty związ. z prowadz. działa. gospodarczą     -         0,81 zł.

 

-    grunty pod jeziorami, zbiorniki retencyjne            -       4,40 zł.

 

-    pozostałe w tym zajęte pod dział. pożytku publi. -         0,16  zł.

 

Stawka z ha fiz. Lasu na rok 2022: 212,26 x 0,22 =    46,6972  zł.

(Komunikat GUS z dnia 20 października 2021r. M.P.  z 2021r. poz. 950)                                                                                

 

Podatek rolny na rok 2022: 

42 zł. x 2,5 =  105 zł.     przyjęta cena żyta przez RG  - 42 zł.

(Komunikat GUS z dnia 20 października 2021r.  cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający na rok podatkowy  2022r. wyniosła:  61,48 zł. 1 dt. (M.P. z 2021r. poz. 951)

Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego:  NR XLVII/298/2021  z dnia 26 listopada 2021r.

Podatek od środków transportowych na rok 2022 – bez zmian:

Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku: NR III/17/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

                                     

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gosp. rol. z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020r. – 3819 . (Komunikat GUS

z dnia 22 września 2021r. -  M.P. z 2021r. , poz. 877)