Dnia 21 stycznia 2022 roku /piątek/ o godzinie 9.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2022”.

4.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022 za 2021 r.

5.      Przygotowanie i przedstawienie do zaopiniowania ramowych planów pracy przez Stałe Komisje Rady Miejskiej w Ćmielowie na 2022r.

6.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

7.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

8.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

9.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego”  w zakresie linii  przebiegających przez Gminę Ćmielów.

10.  Przedstawienie  i zaopiniowanie projektów budżetu na 2022 r.:

a) Oświaty

b) Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie

c) Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie

d) Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie

e) Miasta i Gminy Ćmielów

11.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 r.

12.  Przygotowanie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 r.

13.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2022r.

14.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022-2033.

15.  Sprawy różne.

16.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ogranicza się liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie i pracowników merytorycznych.

Zachęcamy Państwa do śledzenia obrad poprzez transmisję na żywo – serwis YouTube, kanał użytkownika Gmina Ćmielów.

Zgodnie z informacją infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 17.01.2022 r. na sali obrad nie może przebywać więcej niż 28 osób nie wliczając osób zaszczepionych oraz tzw. „ozdrowieńców”.