Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 102 (kanał sanitarny KS2 od studni S1 do studni S7) w m. Piaski Brzóstowskie, gmina Ćmielów”