Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Termomodernizacja budynku i modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45135476-6643-11ed-aea3-5a7c432eaced

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:


ocds-148610-45135476-6643-11ed-aea3-5a7c432eaced