Dnia 27 stycznia 2023 roku /piątek/ o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście  od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek obrad :

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 30 listopada 2022 roku,  15 grudnia 2022 roku oraz 28 grudnia 2022 r.

5.      Sprawozdanie Burmistrz Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/119/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  LXIII/411/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 15 grudnia 2022 r.  w sprawie  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkujących teren Gminy Ćmielów.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2023”.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Ćmielów.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Ćmielowie na 2023 rok.

13.  Przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 r.

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 r.

b) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 r.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 r.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2023-2036

16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego”  w zakresie linii  przebiegających przez Gminę Ćmielów.

17.  Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ćmielów, w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa  drogi   powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn"

19.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T (stary numer 0760T) Ruda Kościelna  do drogi nr 0678T”

20.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach.

21.  Wolne wnioski.

22.  Sprawy różne.

23.  Zamknięcie obrad Sesji.