Symbol:
USC.5351.11

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161 z 2004 r., poz. 1688 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)Opłaty:
Opłata skarbowa: 11 zł

Opłatę należy wnieść równocześnie z dokonaną czynnością.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W CMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001


Termin odpowiedzi:
Od ręki przy zgłoszeniu.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Uwagi:
Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć do trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego osobiście przed każdym kierownikiem usc w Polsce, a za granicą - przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne!
Przekroczonego terminu uprawniającego do tej czynności nie można przywrócić.


Dokumenty
  • Dokument stwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport)

  • Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy jeśli oświadczenie składane jest nie w tym USC, gdzie sporządzony jest akt małżeństwa.