INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2008 do 30. 09. 2008

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/126/2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2008 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  16 131 801 zł , a po stronie wydatków kwotę  : 17 498 643  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842  zł.

Plan przychodów wyniósł : 1 499 720  zł , a plan rozchodów : 132 878  zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 866 842 zł., a pozostała kwota 455 000    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 45 000 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

            Na koniec III kwartału roku 2008 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się  o kwotę  847 996   zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę  414 838  zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).

           Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 15 283 805  zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 17 083 805  zł , z tego :

a)      wydatki bieżące       : 15 542 692  zł ,

b)      wydatki majątkowe :    1 541 113 

           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę : 1 800 000 zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 1 203 949,00    stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   678 002,00    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a 50 927,00  zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2008 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  11,78  %.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  1 932 878  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 132 878   zł.

Na koniec III  kwartału , to jest do 30. 09. 2008 roku :

        Planowane (po zmianach )w kwocie  15 283 805  zł dochody zostały wykonany  w wysokości  :        12 052 943,44  zł. , co stanowi  78,86  % .

        Planowane (po zmianach )w kwocie 17 083 805  zł wydatki zostały wykonane w wysokości  :  10 850 515,18  zł co stanowi  63,51% . , z tego :

A  . wydatki bieżące :   10 476 051,60   

B.   wydatki majątkowe :   374 463,58  zł .

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości :  1 202 428,26   zł. 

Wykonanie przychodów wynosi : 728 930,04  zł. , a rozchodów : 86 210,00 zł.

Zobowiązania  według tytułów dłużnych na 30. 09. 2008 roku :  681 175,41 zł , z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych : 591 792,41  zł.