Symbol:
7614

Wydział:


Podstawa prawna:
3 października 2008r. weszła w życie ustawa z 7 listopada 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2008 r. Nr.199, poz.1227.) Ustawa precyzuje zapis art. 8 o udostępnieniu każdemu informacji o środowisku i jego ochronie ,które znajdują się w posiadaniu organu lub które są dla nich przeznaczone.

Opłaty:
Za wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych
w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. a wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę skazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej
związane z tym uzasadnione koszty.
Opłat nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.
Górne jednostkowe stawki opłat wynoszą:
1) za wyszukiwanie informacji - 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż
dziesięciu dokumentów;
2) za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku - 3 zł za każdy
informatyczny nośnik danych;
3) za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297
mm (A4):
a) za stronę kopii czarno-białej - 0,60 zł,
b) za stronę kopii kolorowej - 6 zł.
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę
za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w
obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159), zwiększoną o:
1) nie więcej niż 4 zł - za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku
lub kserokopii;
2) nie więcej niż 10 zł - za kopię dokumentów lub danych na informatycznym
nośniku danych dostarczonym przez podmiot żądający informacji.


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą (art. 8) organy administracji są obowiązane do udostępnienia każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.
Udostępnianie informacji na wniosek(art. 12, ust.1).następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 14, ust.1).Bez pisemnego wniosku (art.12 ust.2) udostępnia się :informację nie wymagającą wyszukiwania, oraz w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej ,innej katastrofy naturalnej ,lub awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi.
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być
udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w
ust. 2, podmiot żądający informacji nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku.


Jednostka odpowiadająca:
podinspektor ds. rolnictwa

Tryb odwoławczy:
wnioskodawcy służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa

Uwagi:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4, 5 lub 7 stosuje się przepisy art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie