Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli w dniach 01-03 luty 2005r. obejmującej wykorzystanie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne realizowane przez miasto i gminę w 2004 roku. Przedmiotem kontroli była również terminowość odprowadzania dochodów budżetowych.