Ćmielów dn. 13 sierpnia 2021r.

BURMISTRZ ĆMIELOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

Podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska W URZĘDZIE MIASTA I GMINY ul. Ostrowiecka 40

Wymagania niezbędne :

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w referacie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

Wykształcenie: 1) wyższe kierunkowe z zakresu ochrony środowiska lub rolnictwa

Wymagany staż pracy: 3 lata

Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe:

- na stanowisku urzędniczym w dziale ochrony środowiska lub rolnictwa,

lub

- w dziale prawnym ochrony środowiska podmiotu gospodarczego lub innej spółki prawa handlowego

lub

- w spółce prawa handlowego lub innego podmiotu gospodarczego, którego

Przedmiotem działalności jest gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku a w szczególności ustaw:

Ustawy: o ochronie środowiska, prawo wodne, odpadach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o0ddziaływania na środowisko, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o samorządzie gminnym , Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie

7. Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

2. Warunki pracy na stanowisku:

Wymiar etatu – pełny etat

Umowa o pracę

Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

Rodzaj pracy/warunki : stanowisko urzędnicze , decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3. Wymagania dodatkowe:

Dobra znajomość obsługi pakietów biurowych,

Posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku objętym naborem

Zdolność szybkiego przyswajania informacji

Dyspozycyjność,

Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

Odporność na stres

Prawo jazdy kat. „B”

4. Zakres zadań na stanowisku :

Przeprowadzanie procedury ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów.

Przygotowywanie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wprowadzanie informacji o prowadzonych postępowaniach i ocenach do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Prowadzenie w systemie informatycznym publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Opracowywanie planów i programów z zakresu ochrony środowiska, w tym: przygotowanie Gminnego Programu ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów.

Ochrona przyrody ( wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, wydawanie decyzji o sprzeciwie i zaświadczeń o braku sprzeciwu, nakładanie kar za uszkodzenie lub zniszczenie drzew i krzewów, ustanawianie i utrzymywanie prawnych form ochrony przyrody i przekazywanie informacji do centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody).

Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest i prowadzenie w tym zakresie .

Przekazywanie sprawozdań dotyczących substancji niebezpiecznych (azbest, PCB)

Przygotowywanie Gminnego programu Usuwania Azbestu,

Ustalanie wysokości opłat za wprowadzanie gazów i płynów do powietrza, do których wnoszenia obowiązany jest urząd.

Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie.

Prowadzenie edukacji ekologicznej i konkursów ekologicznych.

Nadzór i koordynacja utrzymania czystości i porządku w gminie.

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:

Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

Ochrony nad bezdomnymi zwierzętami,

Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

Kontrola działalności objętych zezwoleniem.

17. Prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń wymienionych w pkt. 16

18. Przygotowywanie i wydawanie decyzji nakazującej wykonywanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

19. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

20. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

21. Wydawania nakazów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

22. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych i organizowanie ich odbierania od właścicieli nieruchomości .

23. Wydawanie opinii w sprawie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

24. W zakresie ochrony zwierząt , łowiectwa i leśnictwa:

ochrona zwierząt gospodarskich i domowych,

wydawanie decyzji w przedmiocie odebrania zwierząt właścicielowi,

wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną,

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,

przygotowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

wydawanie opinii w sprawie dzierżawy obwodów łowieckich,

opiniowanie rocznych planów łowieckich.

współdziałanie w sprawie szkód łowieckich z rolnikami i kołami łowieckimi

25. w zakresie rolnictwa:

współdziałanie w zakresie produkcji roślinnej ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,

współdziałanie w zakresie produkcji zwierzęcej ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, z Inspekcją Weterynaryjną, Wojewódzkim Inspektorem Weterynarii w Kielcach i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Ostrowcu św.

współdziałanie w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z Inspekcją Weterynaryjną w Ostrowcu Św., Zakładem Utylizacji padłych zwierząt,

przyjmowanie zawiadomień o możliwości wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt i przekazywanie do organu Inspekcji Weterynaryjnej,

powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców do ustalania odszkodowań za zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez organy weterynaryjne przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

współdziałanie w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, oddziałem terenowym w Ostrowcu Św.

organizacja odbioru zwłok padłych zwierząt,

zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie (ustalanie składu osobowego komisji szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęską żywiołową, sporządzanie protokołów z szacowania i zbiorczych zestawień),

zapobieganie degradacji gruntów,

wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych i prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń, sprawowanie nadzoru nad uprawami maku i konopi włóknistych, wydawanie nakazu zniszczenia upraw,

statystyka rolna,

przygotowanie wniosków o przyznanie odznaczeń dla rolników,

organizacja i koordynacja wyborów do izb rolniczych.

26. Ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

27. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią.

28. Wyposażanie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

29. Opiniowanie projektu studium dotyczącego spraw powodziowych z terenu gminy Ćmielów.

30. Zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych w przypadku nie możności bezpośredniego usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

31. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przyrody.

32. Realizacja zadań obronnych związanych z ochroną gospodarki rolno-hodowlanej zwierząt gospodarskich i przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu o regulaminy organizacyjne na czas „W” i czas „P” wspólne do realizacji z samodzielnym stanowiskiem ds. ewidencji działalności gospodarczej.

33. Realizacja innych zadań zleconych przez Burmistrza Ćmielowa i Kierownika Referatu.

34. Wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas W.

5. Wymagane dokumenty :

List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

Kserokopie świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

6. W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm. )

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem :

Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do 23 sierpnia 2021r.. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

Klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: inspektor@cbi24.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

Uprawnienia:

Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Burmistrz Ćmielowa

(-) Joanna Suska