Ćmielów dn. 7 września   2021r.

 

                                                                    BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                    OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

                                              Podinspektor ds.  kancelaryjno technicznych

                                                          W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                                   ul. Ostrowiecka 40   

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: Podinspektora ds. kancelryjno-technicznych

4.       Wykształcenie:  

       1)  wyższe

       2)  średnie

5.       Wymagany staż pracy:  4 lata                                                                                                                                 

6.       Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku a  w szczególności ustaw: 

1)      ustawy o samorządzie gminnym,

2)      ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

3)      ustawy o pracownikach samorządowych

4)      ustawy o powszechnym obowiązku  obrony Rzeczypospolitej Polskiej

5)      ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Umowa o pracę

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko urzędnicze,  decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

b.       Posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku objętym naborem

c.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

d.       Dyspozycyjność,

e.       Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

f.        Odporność na stres

g.       Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1)      przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procedur związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym ogłaszanie otwartych konkursów na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego, w tym:

- prowadzenie banku informacji o organizacjach pozarządowych realizujących zadania sfery pożytku publicznego na terenie gminy,

- organizowanie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi,

- sporządzanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- przygotowanie konkursów dla organizacji pozarządowych, w tym klubów sportowych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym,

             2)   rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej,

             3)   wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej do stawienia się przed powiatową Komisją lekarską,

1)      udział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy,

2)      sporządzanie sprawozdań dotyczących kwalifikacji wojskowej,

3)      prowadzenie czynności związanych z przymusowym doprowadzeniem przez Policję osób, które nie zgłosiły się do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny.

4)      organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi na terenie gminy,

5)      prowadzenie dokumentacji  z w/w zakresu,

6)      prowadzenie magazynu materiałów biurowych

7)      Szczegółowe zadania wykonywane są w oparciu o ustalony  zakres czynności pracownika.

8)      Stanowisko  wykonuje zadania obronne określone w regulaminie organizacyjnym na czas W.

5.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się  nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

6.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. z 2019r. poz. 1781  z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta  i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem :

Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. kancelaryjno-technicznych

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do   20 września  2021r. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.