Ćmielów dn.   05 lipca  2019r.

 

 

 

 BURMISTRZ  ĆMIELOWA

 OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

  PODINSPEKTOR ds. PROMOCJI

 W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

 ul. Ostrowiecka 40   

 

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora

4.       Wykształcenie wyższe

5.       Wymagany staż pracy – 3 lata

6.       Znajomość ustaw: prawo prasowe, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych,

7.       Umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Pierwsza umowa na czas określony,

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

b.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

c.       Dyspozycyjność,

d.       Znajomość podstawowych technik Public Relations,

e.       Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, zżyciem społecznym, gospodarczym i politycznym,

f.        Pisemna swoboda wypowiedzi,

g.       Umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych,

h.       Łatwość i swoboda  w nawiązywaniu kontaktów z innymi,

i.         Umiejętność przygotowywania biuletynu informacyjnego,

j.         Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

k.       Odporność na stres

l.         Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1.       Opracowanie założeń strategii promocji Gminy oraz wdrażania inicjatyw w zakresie promocji gminy w ramach strategii rozwoju  Miasta i Gminy Ćmielów  ,

2.       Opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Miasta i Gminy, przy współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu, w tym:

a)       Opracowywanie materiałów promocyjnych, promujących walory kulturowe, historyczne i turystyczne Miasta i Gminy Ćmielów,

b)      Opracowywanie biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,

c)       Przygotowywanie projektów informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych, zaproszeń,

d)      Współpraca  w zakresie ; tworzenia projektów graficznych, budowanie świadomości marki i kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy Ćmielów,

e)      Współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych,

3.       Bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Miasta i Gminy, aktualizacja strony internetowej: www.cmielow.pl

4.       Współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Miasta i Gminy, w tym, : współpraca z mediami, przygotowywania materiałów prasowych do publikacji przy tworzeniu programów oraz filmów promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z mediami w sprawach promocji imprez organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie,

5.       Prowadzenie dokumentacji członkostwa Miasta i Gminy Ćmielów w stowarzyszeniach, związkach międzygminnych, oraz z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.   

6.       Opracowywanie i koordynacja działań w sferze promocji Miasta i Gminy Ćmielów we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi  w tym prowadzenie działań w Gminie na rzecz rozwoju turystyki

7.       Udział w imprezach promujących Miasto i Gminę Ćmielów, w tym współpraca przy organizacji imprez mających na celu promocję Gminy oraz uczestnictwo w wydarzeniach lokalnej społeczności,

8.       Kompletowanie materiałów w celu ich publikacji w BIP Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów , na stronach internetowych Urzędu  innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu.  

9.       Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcja kancelaryjna i jednolitym rzeczowy wykazem akt,

10.   Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego  .

11.    Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych,

12.   Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Ćmielowa .

 

1.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

   

2.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych                  ( Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem : Podinspektora ds. Promocji

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do 18 lipca 2019r. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

                                                                                             

                                                                                                       BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                                                                                           /-/ Joanna Suska