INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/221/2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 325 000  zł , a po stronie wydatków kwotę  : 25 290 713  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842  zł.

Plan przychodów wyniósł : 5 148 237  zł , a plan rozchodów : 182 524  zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 990 590  zł., a pozostała kwota 545 123    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 430 000 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

            Na koniec IV kwartału roku 2009  roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się  o kwotę  501 222  zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę  1 431 220  zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).

           Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 19 823 780  zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 23 859 493  zł , z tego :

a)      wydatki bieżące       : 18 141 251  zł ,

b)      wydatki majątkowe :    5 718 242  zł .

           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę .: 4 035 713  zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 3 002 983  zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   545 124,00    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a  487 606,00  zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2009 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  20,36  %.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  4 218 238  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 182 525   zł.

Na koniec IV  kwartału( rozliczenie wstępne) , to jest do 31. 12. 2009  roku (przed rozliczeniem rocznym Rb27S,Rb 28S i Rb NDS):

        Planowane (po zmianach )w kwocie 19 823 780  zł, dochody zostały wykonany  w wysokości  :      17 213 307,35 zł. , co stanowi  86,83  % .

        Planowane (po zmianach )w kwocie 23 859 493  zł, wydatki zostały wykonane w wysokości  :  17 485 552,02  zł co stanowi  73,29 % . , z tego :

A  . wydatki bieżące :     15 940 191,42  zł.   (87,87 %)

B.   wydatki majątkowe :   1 545 360,60  zł . (27,03 %)

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów (nie uwzględniono dochodów z Urzędów Skarbowych z IV kwartału 2009 r.) stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił wstępnie deficyt w wysokości :  367 075,00 zł.  , który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz  z nadwyżki z lat ubiegłych .

Wykonanie przychodów wynosi : 1 032 730  zł. , a rozchodów : 182 525   zł.

Zobowiązania  według tytułów dłużnych na 31. 12. 2009 roku :  362 599,41 zł. (z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych)