Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 68/2015 z dnia 07 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5.186.000 euro znak: I.2710.6.2015 pn.: "Przebudowa dróg gminnych -III".