K O M U N I K A T
Komisarza Wyborczego w Kielcach II


o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych, które biorą udział
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie,
zarządzonych na dzień 8 października 2017 r.


Zgodnie z art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) pełnomocnicy komitetów wyborczych,
uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie,
zarządzonych na dzień 8 października 2017 r., zobowiązani są do złożenia
sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych
komitetu w terminie do dnia 8 stycznia 2018 r.
Powyższy wymóg dotyczy również komitetów, które nie miały przychodów,
wydatków i zobowiązań finansowych. W takim przypadku pełnomocnik finansowy
zobowiązany jest złożyć „sprawozdanie zerowe”.


Sprawozdania finansowe komitetów powinny być złożone, na obowiązującym
druku, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kielcach II
tj. w budynku C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, piętro IV, pokój 423,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30
łącznie z dokumentami księgowymi w oryginałach.

Wzór sprawozdania jest ustalony rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
(Dz. U. Nr 198, poz. 1173).

Zasady finansowania kampanii wyborczej określa rozdział 15 Kodeksu
wyborczego oraz wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia
2014 r. znak: ZKF-780-6/14. Pomocnicze materiały w tym m. in aktualne wzory
sprawozdań finansowych, wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć
do sprawozdania finansowego są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej –
www.pkw.gov.pl.


Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami
nie dopełnia w terminie obowiązku sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi
Wyborczemu sprawozdania finansowego albo podaje w tym sprawozdaniu
nieprawdziwe dane - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2 (art. 509 § 1 Kodeksu wyborczego).

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
/-/ Artur Adamiec


Kielce, dnia 18 lipca 2017 r.