Ćmielów dn. 17 kwietnia 2019r.

 

 

 

                                                          BURMISTRZ   ĆMIELOWA

                                   OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

                                   PODINSPEKTOR ds. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

                                                 I GOSPODARKI  GRUNTAMI

                                      W URZĘDZIE  MIASTA I GMINY W  ĆMIELOWIE

                                                ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów

 

 

1.       Wymagania niezbędne:

1.       Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku geodezja i kartografia , gospodarka przestrzenna

2.       Staż pracy niezbędny min. 2 lata

3.       Znajomość przepisów ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ,

gospodarki gruntami, prawa budowlanego ,kodeksu postępowania administracyjnego, samorządzie gminnym.

2.       Wymagania dodatkowe:

1.       Wysoki poziom  umiejętności obsługi komputera,

2.       Wysoka kultura osobista

3.       Umiejętność organizowania pracy,

4.       Umiejętność analitycznego myślenia.

5.       Odporność na stres

6.       Kreatywność i innowacyjność

7.       Konsekwencja i odpowiedzialność

8.       Łatwość nawiązywania kontaktów

3.       Warunki pracy na stanowisku:

1.       Zatrudnienie od 01 czerwca 2019 roku

2.       Wymiar etatu – pełny etat

3.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

4.       Pierwsza umowa o pracę na czas określony

5.       Rodzaj pracy/warunki: stanowisko decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym.

4.       Zakres zadań na stanowisku:

1.       Przygotowywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy

2.       Przygotowywanie projektów decyzji ustalających lokalizacje inwestycji celu publicznego,

3.       Przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4.       Przygotowywanie projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

5.       Opracowywanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego

6.       Opracowywanie prognoz finansowych skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7.       Opracowywanie analiz urbanistyczno-architektonicznych

8.       Opracowywanie analiz zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowych planów

9.       Prowadzenie postępowań w sprawie naliczenia opłaty planistycznej,

10.   Prowadzenie procedur planistycznych opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

11.   Prowadzenie zaktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego również i nie obowiązujących,

12.   Współpraca z innymi organami w zakresie planowania przestrzennego

13.   dysponowanie gruntami na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz przygotowanie

       decyzji  o oddaniu gruntów w zarząd i użytkowanie ,

14.     przygotowanie do sprzedaży  i sprzedaż lokali , nieruchomości zabudowanych

         i działek budowlanych ,

15.      przygotowanie terenów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne celem

   zaspokajania potrzeb lokalnych tym zakresie :

         a) kompletowanie pełnej dokumentacji prawno – geodezyjnej ,

         b) wykup lub wywłaszczenie  , założenie ksiąg wieczystych  , rozdysponowanie

              działek na rzecz osób fizycznych i prawnych ,

        c) wyprzedzające przygotowanie terenów pod potrzeby ujęcia w planie

             zagospodarowania  przestrzennego do realizacji budownictwa komunalnego zakładów  

             pracy i innych

        d) terenowa kontrola wykorzystania gruntów przez osoby fizyczne i prawne ,

        e) pozyskiwanie dochodów do budżetu gminy wynikających z ustawy o gospodarce

     nieruchomościami ,

        f) wydzierżawianie gruntów,

        g) przygotowywanie dokumentacji do zawarcia umów notarialnych , realizacja zadań

            w zakresie gospodarowania mieniem gminnym ,

        h) realizacja zadań wynikających z ustawy o pracowniczych ogródkach działkowych.

 16.  prowadzenie i aktualizacja  mienia stanowiącego własność gminy wprowadzające 

        przygotowanie terenów pod potrzeby ujęcia linii zagospodarowania przestrzennego do

        realizacji budownictwa komunalnego , zakładów pracy itp.

17.  prowadzenie i aktualizacja rejestru mienia stanowiącego własność gminy

              18.  przygotowanie rocznej informacji o stanie mienia gminnego  z zakresu : ewidencji   

                      Gruntów, budynków i lokali dla stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy

5.       Wymagane dokumenty:

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Oświadczenie że jest obywatelem polskim oraz że ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych , ma nieposzlakowaną opinię

i.         Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

 

W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych                  ( Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm. )

UWAGA :

Osoba , której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia , będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekarności za przestępstwa popełnione umyślnie, bowiem a art. 6 ust. 3 w/w ustawy o pracownikach samorządowych wynika , że jako pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym nie może być zatrudniona osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko :  Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do 30 kwietnia 2019 r.do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                      /-/ Joanna Suska