Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 31/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ćmielów do dokonywnia przeniesień planowanych wydatków budżetu Gminy w planie finansowym jednostki oraz do zaciągania zobowiązań finansowych.