Dnia 28 kwietnia 2020  rok/wtorek/ o godzinie  9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie , utrzymanie i pielęgnację zieleni w obrębie wysp rond położonych w Ćmielowie w ciągu ulicy Ostrowieckiej oraz w miejscowości Wólka Wojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia „ Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania”.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

5. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.

6. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/38/2020 z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień  z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą” „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2020r.

11. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.

12. Sprawy różne.

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa , zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.