W dniu 29 kwietnia 2020 roku /środa/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 21 lutego 2020r.,11 marca 2020r. oraz 26 marca 2020r.

5 . Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie, utrzymanie i pielęgnację zieleni w obrębie wysp rond położonych w Ćmielowie

 w ciągu ulicy Ostrowieckiej oraz w miejscowości Wólka Wojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/38/2020 z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień  z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2020r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.

16. Wolne wnioski .                                                                                                            

17. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa , zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.