INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2020 do 31. 03. 2020

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie  Nr  XXIII/136/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2020  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :                    30 348 000  zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 33 298 000  zł.

 

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  2 950 000  zł.

Plan przychodów wyniósł : 3 450 000  zł. , a plan rozchodów : 500 000 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące: z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów   i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 579 688,00 zł. , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów   i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 20 312,00 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie :                 2 350 000,00 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

 

Na  koniec  I kwartału  2020 r. , to jest do 31. 03. 2020  roku  :

        Planowane  dochody wynosiły  (po zmianach )  : 30 423 937,53 zł , z tego :

        - dochody bieżące :         29 313 937,53  zł.

        - dochody majątkowe  :    1 110 000,00  zł.

       Dochody zostały wykonane  w wysokości  : 7 919 962,26  zł. tj. w  26,04  % , z tego :

        - dochody bieżące :                                7 918 279,22  .    

        - dochody majątkowe :                                  1 683,04  .    

        Planowane  wydatki  wynosiły (po zmianach )  : 33 373 937,53  zł.  , z tego :

        - wydatki  bieżące :        29 293 436,53  zł.

        - wydatki  majątkowe  :   4 080 501,00  zł.

       Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 7  156  283,03 zł. tj. w  21,45  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :                             7 114 013,03 zł.

        - wydatki  majątkowe  :                            42 270,00 zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 2 950 000 ,00 zł.

  Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości : 763 679,23 .

   Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

   - plan : + 20 501,00 zł. ;  - wykonanie : + 804 266,19 zł.  

Plan  przychodów wynosi : 3 450 000 ,00  , a plan rozchodów :  500 000,00.

Wykonanie  przychodów wynosi : 600 000,00  zł. , a wykonanie rozchodów :100 000,00 zł.

 

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 250 000,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości :      2 250 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

Ćmielów, 2020. 05. 08.