Dnia 28 maja  2020  rok/czwartek/ o godzinie  9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów położonej w mieście Ćmielów.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2020r.

5. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.

6. Sprawy różne.

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa , zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.