Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 59/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie: określenia   formy   i  zakresu  konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (  Dz.  U.  z  2019  roku  poz. 688 z późn. zm. ) projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie ws. zmiany uchwały  Nr XIX/107/2019 Rady  Miejskiej  w  Ćmielowie   z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta   i   Gminy   Ćmielów   z   organizacjami    pozarządowymi    oraz   innymi   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.