W dniu 25 czerwca 2020 roku /czwartek/ o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie sprzeciwu wobec powstania odkrywkowej kopalni wapienia w miejscowości Ruda Kościelna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie sprzeciwu wobec powstania odkrywkowej kopalni wapienia w miejscowości Ruda Kościelna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2020r.           

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.                     

10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie