Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 69/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: upoważnienia pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku Podinspektora ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami do wydawania zaświadczeń, a także do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań