Dnia 10 lipca 2020  rok/piątek/ o godzinie  11.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Ćmielów za 2019 rok”  oraz zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2019r.

3. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok:

a/ przedstawienie i zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2019 ro:

1/ Oświaty,

2/ Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki w Ćmielowie,

3/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie,

4/ Samorządowego Zakładu  Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie,

5/ Miasta i Gminy  w Ćmielowie.

b/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy za 2019 rok,

c/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok,

d/ dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok,

e/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach,

f/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ćmielowie wniosku  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ćmielowa za 2019 rok,

g/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ćmielowie,

h/ wypracowanie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie akceptacji Raportu z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016-2025” za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2016-2019.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski i wyznaczeniu nowej aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Ćmielowskiej Tężni Solankowej.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ćmielów na rok szkolny 2020/2021.

10. Zaopiniowanie uchwały   w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2020r.    

13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.         

14. Sprawy różne.