W dniu 14 lipca 2020 roku /wtorek/ o godzinie 9-tej w sali gimnastycznej w budynku po Gimnazjum w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 25  odbędzie się Sesja   Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytych w dniu 29 kwietnia 2020r., 28 maja 2020 r. i 25 czerwca 2020 r.

5.Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

6.Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Ćmielów za 2019 rok” :

a)debata nad „Raportem o stanie Gminy Ćmielów za 2019 rok”,

b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2019 rok.

7.Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok:

a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,

b)przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok,

c)przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok,

d)dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok,

e)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach,

f)przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ćmielowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ćmielowa za 2019 rok,

g)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ćmielowie,

h)przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawy zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji Raportu z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016-2025” za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2016-2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski i wyznaczeniu nowej aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Ćmielowskiej Tężni Solankowej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ćmielów na rok szkolny 2020/2021.

14. Podjęcie uchwały   w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2020r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.         

18. Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych przez

 a/ Burmistrza Ćmielowa, b/ Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie.

19. Wolne wnioski.        

20. Zamknięcie obrad Sesji.